Wettelijke bepalingen

Wet Privacy

Uw persoonsgegevens dewelke u ons via deze site bezorgt, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet  van 08 december 1992

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet Privacy genoemd),

om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen

aangevuld door latere Wetsbepalingen en waaraan ons kantoor als verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

U heeft het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op U betrekking hebben.

U kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres van mijn kantoor. U kan zich tevens bij deze uitdrukkelijk verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden.

Met het oog op een volledige klantenservice en een correct beheer van uw polissen, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan leveranciers van informaticadiensten en de verzekeraars met wie wij samenwerken.

Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.

Ombudsdienst

Klachten over verzekeringstussenpersonen kunnen ingediend worden bij de Ombudsman van de Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 35

- Tel. 02/547.58.70

- Fax : 02/547.59.75

- website : www.ombudsman.as

FSMA

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel - Congresstraat 12-14

- website : www.FSMA.be